Persia Lion
null

لوور    از    گذشته    تا    آینده

لوور را با آینده در تهران بازدید کنید

نمایش آثاری از فرهنگ و تمدن جهانی با همکاری موزه لوور فرانسه و موزه ملی ایران، نشان دهنده ارتباط عمیق و دوستانه تمدن هاست که ” از گذشته تا آینده ” وجود داشته و خواهد داشت.
” اندیشه آینده ساز ” باور دارد که مسیر ” آینده ” از ” گذشته ” می گذرد و احترام به فرهنگ و تمدن جهانی، ضامن آزادی و صلح در آینده است.

null
اخبار موزه لوور در تهران

گذشته   لوور   را   با  آینده   ببینید

 

ویدئوها و تصاویر موزه لوور در تهران را دنبال کنید